Miljöpolicy

Miljöpolicy

Cleanosol skall vara en ledande kvalitetsleverantör av miljöanpassade produkter och entreprenadtjänster.

Därför skall vi:

  • Klargöra alla medarbetares miljöansvar
  • Genom dialog och/eller avtal göra underentreprenörer, leverantörer, kunder och övriga intressenter medvetna om vårt arbete
  • Säkerställa den kompetens som krävs för att följa våra kunders miljökrav och gällande miljölagstiftning
  • Arbeta med miljömål med utgångspunkt från identifierade miljöaspekter så långt detta kan ske med hänsyn till känd teknik och rimliga kostnader

Fokusområden är:

  • Förbrukning av fossila bränslen och utsläpp av CO2
  • Hantering av brandfarliga varor
  • Kontinuerligt förbättras i vårt arbete för miljön
  • Säkerställa att det finns fungerande rutiner för att förebygga och begränsa skada på miljö och människor

Miljöpolicyn är ramen för Cleanosols miljöarbete. Detaljerade mål och handlingsplaner i enlighet med denna arbetas fram för varje process.